ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-revolve smoothly as if stopping still-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น revolve smoothly as if stopping still, *revolve smoothly as if stopping still*,