ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-result in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น result in, *result in*,

-result in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wouldn't advise this. Disabling me will result in loss of primary power.ฉันไม่อยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้ มันกำลังทำให้ฉันเสียหาย จะก่อให้เกิดการสูญเสียในระบบรักรักษาความปลอดภัย
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว
He's suffered both a mild concussion and hypothermia, either of which could result in memory loss.เขาทั้งหมดสติและร่างกายเย็นเฉียบ อย่างใดอย่างหนึ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำได้
I'm smart enough to know that getting into a war with Eleanor's daughter is never gonna result in a victory.ฉันฉลาดพอที่จะรู้นะ \ ว่านั้นทำให้เกิดสงครามได้ กับลูกสาวของเอลานอร์ ซึ่งไม่เคยจะไม่ชนะ
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว...
She got the second best result in the entrance exam for law school.เธอสอบได้ที่ 2 ในการเข้าเรียนที่คณะนิติศาสตร์
That's why acupuncturists avoid placing needles anywhere near them because opening up the nerve endings in the fingertip-- even a little pinprick-- can result in quite a painful hot flash.พวกหมอจึงไม่ปักเข็มใกล้ๆส่วนนี้ เพราะว่าการเปิด ปลายประสาทบนปลายนิ้ว แม้แค่รูเล็กๆ
I can not authorize any action at might result in the president's death.ผมไม่อนุมัติให้ปฎิบัติการใด ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับ ปธน. ได้
Their findings result in over two-thirds of all applications denied or prematurely terminated.หาข้อผิดพลาดในส่วนที่ 2 และ 3 ของโปรแกรม ซึ่งถูกยกเลิกแล้ว หรือยกเลิก
The following will result in instant expulsion:ใครฝ่าฝืน จะถูกไล่ออกโดยทันที สูบบุหรี่ในพื้นที่
No but it makes sense to ask ourselves what processes might result in crystalline calcium oxalate.ไม่ แต่กระตุ้นให้เราอยากรู้ต่อ ว่ามีกระบวนการอะไร ที่มีผลจากการตกผลึกของ แคลเซียมอ็อกซาเลต
Of course, this competitive paradigm can often result in aggression and violence.แน่ล่ะ นี่คือกระบวนทัศน์ แห่งการแข่งขัน ที่ส่งผลให้เกิดความก้าวร้าว และความรุนแรง

-result in- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歸于[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, 歸于] to belong to; affiliated to; to result in sth; to incline towards; also written 歸於|归于
归于[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, 归于 / 歸於] to belong to; affiliated to; to result in sth; to incline towards

-result in- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P)
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone

-result in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
ยัง[v.] (yang) EN: bring about ; cause ; create ; give rise to ; result in FR: causer ; provoquer
ยังผล[n. exp.] (yang phon) EN: cause ; produce ; bring about ; result in ; generate ; lead to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -result in-
Back to top