ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-relentlessly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น relentlessly, *relentlessly*,

-relentlessly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -relentlessly-
Back to top