ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-raise up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น raise up, *raise up*,

-raise up- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โงหัวไม่ขึ้น (v.) be unable to raise up one´s head
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I We're gonna raise up from the underground ♪We're gonna raise up from the underground
Raise up cups of Christmas cheer ¶#แล้วชูแก้วขึ้น ฉลองคริสต์มาส#
Then I'm gonna raise up my arms... (BOTH ARGUING)ตกลงปรับ จากนั้นผมจะ ยกแขนของฉัน ... (ทั้งสองเถียง)

-raise up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดก[v.] (kradok) EN: bounce up ; raise up ; lift up ; flap FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -raise up-
Back to top