ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-raise to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น raise to, *raise to*,

-raise to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ง่า[v.] (ngā) EN: raise to strike ; stretch FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -raise to-
Back to top