ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pull up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pull up, *pull up*,

-pull up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wiseguys would pull up and Tuddy would toss me their keys... and let me park their Cadillacs.พวกรุ่นใหญ่จะจอดรถ และทัดดี้ให้กุญแจรถผมมา และให้ผมจอดรถคาดิแลคให้
Let's just calm down and pull up the star file on Vega.ขอเพียงสงบลงและ ดึงไฟล์ดาวบนเวก้า
It's for about ten seconds: From when I pull up to the curb and when I get to your door.ชั้นชอบ1 0 นาทีให้หลังจากส่งนายถึงประตูบ้าน
He'd pull up in his police car, jump out chase me up a fence, beat me down, kick me--เขาจะดึงขึ้นมาในรถตำรวจของเขากระโดดออก ... ไล่ล่า ... ฉันขึ้นรั้วตีฉันลงเตะ me--
Hey, pull up the manifest.เฮ้ย ดูรายชื่อนักโทษซิ
Go pull up another case of beer.ไปเอาเบียร์มาอีกลังไป
Hey Nan Hee, pull up your suspenders, your dress looks like it's going to fall off.นันฮี ดึงเอี๊ยมเธอขึ้นซิ เสื้อเธอมันจะหลุดลงมาแล้วน่ะ
Just pull up your socks, huh? You'll be okay.ก็แค่ปรับปรุงตัวเองซะหน่อย นะ แล้วลูกจะดีขึ้นเอง
Just pull up my socks and get out of my own way.แค่ปรับปรุงตัวเอง และเปลี่ยนนิสัยซะใหม่
Oh, for God sakes, Tim! Pull up the blanket!ให้ตายเถอะ ทิม ดึงผ้าห่มขึ้น
Connor, pull up the ramp!คอนเนอร์ ยกบันไดขึ้น
Made it very easy to pull up a profile.ทำให้ง่ายมากในการหาข้อมูล

-pull up- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
拔秧[bá yāng, ㄅㄚˊ ㄧㄤ, 拔秧] pull up seedlings (for transplanting)
[xuān, ㄒㄩㄢ, 揎] pull up sleeves; strike with fists

-pull up- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.)
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P)

-pull up- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักขึ้น[v. exp.] (chak kheun) EN: raise ; pull up FR:
โจง[v.] (jōng) EN: pull up FR:
ถลก[v.] (thalok) EN: roll up ; pull up ; hitch up ; raise ; hike up FR: relever ; retrousser
ถก[v.] (thok) EN: pull up ; roll up ; hitch up ; raise ; push up FR: relever ; retrousser
ถกเขมร[v.] (thokkhamēn) EN: hitch up a wrap-around cloth in the form of a breech clout ; pull up one' s panung FR:
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out ; strip FR: arracher ; enlever ; retirer ; ôter ; extraire ; révoquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pull up-
Back to top