ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pull in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pull in, *pull in*,

-pull in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some unidentified walk-in is telling us the Russians are way behind, they can't hurt us, we can pull in our horns.บางส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อเดินในจะบอกเรารัสเซียเป็นวิธีที่ด้านหลัง พวกเขาไม่สามารถทำร้ายเราเราสามารถดึงเขาของเรา
I'm gonna pull in Homeland Security, Treasury.ฉันจะเอาไว้ ที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กองคลัง
We can pull in here from Glentworth Street... into the car park for dropoffs and pickups without being seen from the street.เราลงไปในตรงนี้จากถนนเกล็นเวิธ... เข้าไปในที่จอดรถได้ เพื่อลงไปข้างล่างแล้วหาทางไป โดยไม่ให้ใครเห็นจากบนถนน
Sorry. I did not want to pull in half of us two in this story.ฉันขอโทษ, ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขุดคุ้ยเรื่องเเก่า
I saw you pull in an hour ago.ฉันเห็นคุณเข้ามาเมื่อชั่วโมงก่อน
I'll go pull in valera.ฉันจะดึงจากอะตอมธาตุ
We also had testimony from the valet who actually saw him pull in the back alley.เรายังมีคำให้การ ของคนรับใช้ที่เห็นเขาหลบออกไป ตรอกด้านหลังด้วย
'Cause I got a couple guys working the highway, said they saw him pull in here, carrying a body.เพราะว่าเจอสองสามคนแถวนี้ เขาบอกว่าเห็นเขามาที่นี่ แบกใครมาด้วย
We need to pull in assets from the field.พวกเราต้องการเงินทุนจาก การทำงานภาคสนาม
I don't know if it's a good idea to pull in the police.ฉันไม่แน่ใจว่าการให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่า
Hey, Bellefleur. You wanna pull in this rest stop? My ass.เฮ้ เบลฟลอร์ คุณอยากจะลองดึงส่วนที่เหลือนี่มั้ย โธ่เว้ย
After all the stunts he's had Jake pull in the past, not really, also unprecedented sizable bank withdrawal.หลังจากโชว์ของเจค เขา ก็ไม่เชิง มีการถอนเงินเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ด้วย

-pull in- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
引き摺り込む;引き摺りこむ;引きずり込む;引摺り込む[ひきずりこむ, hikizurikomu] (v5m,vt) to drag in; to pull in

-pull in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แขม่วท้อง[v. exp.] (khamaēo thø) EN: pull in the stomach ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pull in-
Back to top