ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-profits-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น profits, *profits*,

-profits- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
企業収益[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits
余得[よとく, yotoku] (n) emoluments; additional profits

-profits- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอากำไร[v. exp.] (ao kamrai) EN: take profits FR:
แบ่งกันกิน[v. exp.] (baeng kan k) EN: split the profits ; share the spoils FR:
เบียดแว้ง[v.] (bīetwaēng) EN: seek additional profits FR:
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk ) EN: operating profits FR:
การแสวงหากำไร[n. exp.] (kān sawaēng) EN: realization of profits FR:
การทำกำไร[n. exp.] (kān tham ka) EN: realization of profits ; profit ; earnings ; profitability FR: profit [m]
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
กรมธรรม์ร่วมกำไร[n. exp.] (krommathan ) EN: with profits policy FR:
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidā) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns FR: revenu [m]
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai) EN: statement of retained earnings ; retained earnings statement ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus FR:
ภาษีกำไรยามสงคราม[n. exp.] (phāsī kamra) EN: war profits tax FR:

-profits- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits
Ertragssteigerung {f}rise in profits
Gewinnabführung {f}transfer of profits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -profits-
Back to top