ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-powder room-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น powder room, *powder room*,

-powder room- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know how we have that powder room downstairs?รู้ใช่ไหมที่เรามี ห้องแป้งอยู่ชั้นล่าง
I always meant to use it in the powder room downstairs.ตั้งใจไว้เลยว่า จะใช้มันในห้องน้ำรับแขกชั้นล่าง
I, uh, I believe she went to the powder room to freshen up.ฉันคิดว่าแบลร์ไปห้องน้ำเพื่อผ่อนคลาย
At this very moment, she's in our powder room washing blood off her hands, literally.ตอนนี้ เธอกำลังอยู่ในห้องน้ำ ล้างแผลที่มือเธออยู่ จริงๆ
If it's okay, we'll just hit the powder room before we go.จะเป็นอะไรไหม, ถ้าเราจะไปแต่งหน้าอีกทีก่อนเราจะไป

-powder room- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room

-powder room- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -powder room-
Back to top