ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pile on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pile on, *pile on*,

-pile on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you might wanna pile on the makeup.และเธอต้องโบ๊ะหน้ามาหนาๆด้วยนะ
A little advice on the humor: once the joke happens, don't dog pile on it. Just let it go.คำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับเรื่องตลก เมื่อมันตลกแล้วครั้งหนึ่ง อย่าพูดถึงมันอีก ทิ้งมันไปเลย
We know you got a steaming pile on your plate.ฟังนะ แคส ฉันรู้ว่านายงานล้นมือ

-pile on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上積み[うわづみ, uwadumi] (n) (1) deck cargo; upper layer of goods; (adj-f) (2) extra; (vs) (3) to pile on top of; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pile on-
Back to top