ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-penal code-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น penal code, *penal code*,

-penal code- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boy with the red tricycle, girl with the straight hair it is illegal to leave items after hours per Indiana penal code 35-45, section 3.ผู้ชายที่มีสามล้อแดง กับผู้หญิงผมตรง ผิดกฎหมายถ้าทิ้งของ หลังเวลาปิด ตามประมวลกฎหมายอินเดียน่า 35/45 มาตรา 3
Max da Costa, violation of Penal Code 2219. Today at bus stop 34-B.แม็กซ์ดาคอสตา, ละเมิด ประมวลกฎหมายอาญา 2219.101.1 วันนี้ที่ป้ายรถเมล์ 34-B.
Because, uh, y-you're both in clear violation of penal code 8.14.เพราะ เอ่อ พวกนายกระทำการฝ่าฝืน ตามกฎหมายอาญามาตรา 8.14

-penal code- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การใช้กฎหมายอาญา[n. exp.] (kān chai ko) EN: application of the penal code ; application of penal laws FR: application du code pénal [m]
กฎนิคหกรรม[n. exp.] (kot nikkhah) EN: Sangha rules of disciplinary actions ; penal code of the Buddhist Order FR:
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา[n. prop.] (Phrarātchab) EN: Act Promulgating the Penal Code FR:
ประมวลกฎหมายอาญา[n. exp.] (pramūankotm) EN: Penal Code ; Criminal Code FR: code pénal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -penal code-
Back to top