ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pee-pee-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pee-pee, *pee-pee*,

-pee-pee- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel FR: se soulager (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pee-pee-
Back to top