ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pad out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pad out, *pad out*,

-pad out- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pad out-
Back to top