ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-owing to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น owing to, *owing to*,

-owing to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I, Professor Severus Snape, do hereby give the Slytherin team permission to practice today, owing to the need to train their new Seeker."ฉันศจ.เซเวอรัส สเนป อนุญาติให้ทีมสลิธีริน ฝึกซ้อมที่สนามได้ในวันนี้ เพื่อฝึกซีกเกอร์คนใหม่
I'm realizing now it probably takes you a little longer to get to the phone, owing to the extra baby weight...ฉันมาคิดๆดูแล้ว เธออาจจะใช้เวลานานไปสักหน่อย เพื่อรับโทรศัพท์ เนื่องจากน้ำหนักของทารกเพิ่มขึ้น...
Unrequited and misguided, owing to his lack of emotional availability.ไม่สมหวังและเข้าใจผิด เนื่องจากการขาดของ มีอารมณ์.

-owing to- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to ....
御蔭で;お蔭で[おかげで, okagede] (exp) thanks to you; owing to you; because of you
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances
病害[びょうがい, byougai] (n) (crop) damage owing to disease or blight

-owing to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเหตุที่[conj.] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of FR: à cause de ; d'autant que ; pour cause de ; puisque
ด้วยว่า[X] (dūay wā) EN: because ; owing to FR:
ค่าที่[conj] (khāthī) EN: for ; because of ; owing to FR:
เนื่องด้วย[conj.] (neūangdūay) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to (the fact that) ; owing to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for FR: par suite de ; dû à ; à cause de ; du fait de ; comme ; car
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[X] (neūangjāk s) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control FR:
เนื่องมาจาก[conj.] (neūangmājāk) EN: owing to ; because ; due to FR:

-owing to- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -owing to-
Back to top