ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-muster up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น muster up, *muster up*,

-muster up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I hope you can muster up a little more enthusiasm for the "I dos."ฉันว่าคุณน่าจะทำเป็นตื่นเต้นกว่านี้สักนิด ตอนคุณกล่าว ตกลง รับฉันเป็นภรรยานะคะ
Do I need to muster up some courage?ฉัน... ต้องรวบรวมความกล้าใช่มั๊ย
Hey, if you can't muster up the appropriate respect,เฮ่ย ถ้าเธอไม่สุมหัวชมกันด้วยความเคารพ
Well, I suppose I can muster up some strength.สงสัยฉันคงต้องรวบรวมกำลังแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -muster up-
Back to top