ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-more or less-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น more or less, *more or less*,

-more or less- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you know more or less where he lives?คุณรู้ไม่มากก็น้อยว่าเขาอยู่ไหนใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've more or less decided to ask the House to repeal the act that you have taken such exception to.ผมกำลังตัดสินใจว่า จะขอให้สภา ยกเลิกกฎหมายที่คุณคัดค้าน
It shows us nothing more or less than the deepest and most desperate desires of our hearts.มันไม่สะท้อนภาพอะไร นอกเหนือไปจาก ภาพความปรารถนา ที่อยู่ลึกที่สุดในจิตใจเรา
And it was more or less as if we created a doom machine.ดูเหมือนเราสร้างเครื่องจักรมรณะขึ้นมา
You know we've got the same genes we're more or less the same but our nature the nature of humans allows all kinds of behaviour.เรามียีนเหมือน ๆ กัน เราเหมือนกันไม่มากก็น้อย แต่ธรรมชาติมนุษย์
He more or less already said it.เขาพูดอยู่เรื่อยๆ อ่ะนะ
It means more or less financial lost.เป็นได้ทั้งมาก หรือ น้อยกว่าการสูญเสียเงินตรา
That was more or less true.มันเป็นเรื่องจริง ไม่มากก็น้อย.
Did they talk more or less those days? Did they spend any money?พวกเขาคุยโทรศัพท์มากขึ้นหรือน้อยลง ในวันเหล่านั้น พวกเขาใช้เงินบ้างไหม
At this point, we're interviewing you to get more or less an expert opinion.ตอนนี้เราแค่ถามคุณ เพื่อให้ได้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ไม่มากก็น้อย
I am told his product was more or less consistent with the quality I had come to expect.ผมต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขา จะสอดคล้องมากหรือน้อย กับคุณภาพที่ผมจำเป็นต้องยอมรับ
Looks more or less intact.มองหาส่วนที่เสียหายน้อยที่สุด
I could show you some of the others, but the conversation is more or less the same.ฉันอาจจะแสดงคนอื่นๆได้บ้าง แต่การสนทนาก็มากน้อยตามเดิม

-more or less- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半公开[bàn gōng kāi, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, 半公开 / 半公開] semi-overt; more or less open

-more or less- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm

-more or less- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่อนข้าง[adv.] (khǿnkhāng) EN: rather ; somewhat ; comparatively ; more or less ; fairly FR: plutôt ; quelque peu ; plus ou moins ; assez

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -more or less-
Back to top