ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mercy killing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mercy killing, *mercy killing*,

-mercy killing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because when I'm back, I'm mercy killing it.เมื่อข้ากลับมาอีกที เจ้าจะตายอย่างช้าๆและไม่ทรมาน

-mercy killing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
慈悲殺[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mercy killing-
Back to top