ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-make an oath-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น make an oath, *make an oath*,