ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-make a determined effort-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น make a determined effort, *make a determined effort*,