ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lowered-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lowered, *lowered*,

-lowered- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャコタン[, shakotan] (n) (See 車高短) vehicle with body lowered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lowered-
Back to top