ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-little by little-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น little by little, *little by little*,

-little by little- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น
White spreads little by little over their body, which disappear forever.ความขาวแผ่ขยาย ทีละเล็กละน้อย ปกคลุมร่างของเขา ซึ่งสูญหายไปตลอดกาล

-little by little- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little

-little by little- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
จุบจิบ[adv.] (jupjip) EN: little by little FR: petit à petit
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน[v. (loc.)] (kepbīatāith) EN: accumulate little by little FR: accumuler petit à petit
เก็บหอมรอมริบ[v.] (kephømrømri) EN: save little by little ; build up a fund penny by penny ; scrimp and save FR: épargner petit à petit
เก็บเล็กผสมน้อย[v.] (keplekphaso) EN: save little by little ; pick up fragment by fragment ; many a mickle makes a muckle FR:
เก็บเล็ม[v.] (keplem) EN: save little by little FR:
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อยเป็นค่อยไป[v.] (khǿipenkhǿi) EN: proceed gradually ; learn little by little ; get better gradually FR: procéder graduellement
ละเลียด[v.] (lalīet) EN: nibble ; pick at one's food ; proceed little by little FR:
ทีละคนสอง[adv.] (thīla khon ) EN: by ones and twos ; little by little FR:
ทีละเล็กละน้อย[adv.] (thīla lek l) EN: gradually ; little by little FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[adv.] (thīla lek t) EN: gradually ; little at a time ; little by little FR: peu à peu
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: gradually ; a little at a time ; little by little FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement
เหยาะ[v.] (yǿ) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -little by little-
Back to top