ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lined-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lined, *lined*,

-lined- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซี่ (n.) rowed or lined things See also: rib, banisters, spoke, rag

-lined- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ǎo, ㄠˇ, 袄 / 襖] coat; jacket; short and lined coat or robe
栉比[zhì bǐ, ㄓˋ ㄅㄧˇ, 栉比 / 櫛比] lined up close (like teeth of a comb)

-lined- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
並み居る;並居る[なみいる, namiiru] (v1,vi) to sit in a row; to be present (and lined up)
[あわせ, awase] (n) lined kimono
遮光カーテン[しゃこうカーテン, shakou ka-ten] (n) lined curtain; opaque curtain

-lined- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอธเหยี่ยวสี่บั้ง[n. exp.] (møt yīo sī ) EN: Lined Vine Hawk-moth FR:
ปลากะพงแสม ; ปลากระพงแสม[n. exp.] (plā kaphong) EN: javelin ; silver javelin ; blue cheek silver grunt ; lined silver grunt FR:
เรียงกันเป็นแถว[v. exp.] (rīeng kan p) EN: be lined up FR:
เรียงเป็นหน้ากระดาน[adj.] (rīeng pen n) EN: lined up ; in a solid line FR:
เรียงราย[adj.] (rīengrāi) EN: scattered around ; strewn about ; strewn with ; lined with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lined-
Back to top