ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-let the cat out of the bag-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น let the cat out of the bag, *let the cat out of the bag*,

-let the cat out of the bag- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
語るに落ちる[かたるにおちる, kataruniochiru] (exp,v1) to let slip a secret; to let the cat out of the bag

-let the cat out of the bag- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกความลับ[v. exp.] (bøk khwām l) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: dire un secret ; divulguer un secret
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เปิดเผยความลับ[v.] (poētphoēikh) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; éventer un secret ; livrer un secret ; vendre la mèche (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -let the cat out of the bag-
Back to top