ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lay into-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lay into, *lay into*,

-lay into- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't lay into me every time I go against you and then flip it around now.ทุกครั้งที่ฉันต่อต้านคุณ แล้วจะมาพลิกกลับตอนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lay into-
Back to top