ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-kiwi fruit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น kiwi fruit, *kiwi fruit*,

-kiwi fruit- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キウイフルーツ[, kiuifuru-tsu] (n) kiwi fruit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -kiwi fruit-
Back to top