ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep under-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep under, *keep under*,

-keep under- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Things we're trying to keep under control.พวกเราพยายามหาทางควบคุมมัน
Two, "Your major guy to keep under control is Hunt."คำที่สอง "หัวหน้าทีมหลัก ที่เข้าไปจัดการคือฮันท์"
We already know about the scanner you keep under your apron.พวกเรารู้แล้วเกี่ยวกับเครื่องแสกน ที่คุณเอาไว้ใต้ผ้ากันเปื้อนของคุณ
I think colleges now more than ever are concerned with emotional stability, and choosing what to reveal and what to keep under wraps... what should I keep under wraps?ผมคิดว่าวิทยาลัยในตอนนี้เป็นกังวล เกี่ยวกับสเถียรภาพทางด้านอารมณ์มากกว่าที่เคยเป็นมา และควรเลือกว่าอะไรควรเปิดเผย และอะไรควรเก็บไว้กับตัว และอะไรที่ฉันควรเก็บไว้?
I got to tell you, Cat, this is gonna be pretty hard to keep under wraps./ ฉันมีเรื่องจะบอกเธอแคท เรื่องนี้มันยากที่จะปกปิดมาก
When they took away our tasers, my grandmama sent me that chainsaw to keep under my bed for protection.พอพวกเขาเอาที่ช๊อตไฟฟ้าของพวกเราไป คุณยายเลยส่งเลื้อยไฟฟ้านั่น มาให้ฉันเก็บไว้ใต้เตียงไว้ป้องกันตัว

-keep under- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
คุมแจ[v. exp.] (khum jaē) EN: keep a close eye on ; keep under close control FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep under-
Back to top