ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep right-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep right, *keep right*,

-keep right- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do not keep right on him, he will do anything to escape his chair.ถ้าคุณไม่ทันเขา เขาจะทำทุกทางเพื่อหนีจากชั้นเรียน
Why, the one I keep right here in my waistband, William.- ที่อยู่ในกระเป๋าฉันไง
It's your job, and, uh, I understand if there are certain secrets that you have to keep right now, and that's okay.มันเป็นงานของคุณ และผมเข้าใจ ตอนนี้ถ้ามันมีอะไรบางอย่าง ที่คุณต้องเก็บไว้เป็นความลับ ก็ไม่เป็นไร
Please keep right for valet parking.กรุณาจอดเทียบฟุตบาทเพื่อฝากรถ

-keep right- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิดขวา[v. exp.] (chit khwā) EN: keep to the right ; keep right FR: serrer à droite ; Gardez votre droite !
ถัด[v.] (that) EN: keep to the right ; keep right FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep right-
Back to top