ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep back-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep back, *keep back*,

-keep back- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し止める;押止める(io)[おしとどめる(押し止める);おしとめる, oshitodomeru ( oshi yameru ); oshitomeru] (v1,vt) to check; to stop; to keep back

-keep back- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
เม้ม[v.] (mem = mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back FR: cacher
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert ; enshroud FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep back-
Back to top