ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-jut out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jut out, *jut out*,

-jut out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage)
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1,vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P)

-jut out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยื่น[v.] (yeūn) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -jut out-
Back to top