ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-jaws-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น jaws, *jaws*,

-jaws- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory

-jaws- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十死一生[じっしいっしょう, jisshiisshou] (n) (1) narrow escape from the jaws of death; (2) there being barely a chance of escaping death

-jaws- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schraubstockbacken {pl}vise jaws

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -jaws-
Back to top