ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intend to do harm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intend to do harm, *intend to do harm*,