ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-insist on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insist on, *insist on*,

-insist on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why do you insist on playing the heavy?ทําไมคุณถึงยืนยันจะเล่นไม้แข็งนะ
Not as long as you insist on living in the past!ตราบใดที่คุณเอาแต่มีชีวิตอยู่กับอดีต
Well, I think genius is a pretty strong word, but if you insist on using it, I can handle it.ผมว่าคำว่าอัจฉริยะ อาจยกย่องเกินไป แต่ถ้าคุณยืนยัน ผมก็ยินดีน้อมรับ
The Prince and the Count always insist on everyone being healthy before they're broken.เจ้าชายและท่านเคาท์นชอบให้นักโทษมีร่างกายที่สมบูรณ์ ก่อนที่ท่านจะจัดการ
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
This is not to be borne. Miss Bennet, I insist on being satisfied!สิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น มิสเบนเน็ต ฉันขอยืนยันเพื่อความสบายใจ
Why do they always insist on announcing dinner... like a damn cavalry charge?เป่าแตรเรียกกินอาหาร ยังกะให้สัญญาณทหารม้าบุก
The same reason you insist on going to save him.ด้วยเห็นผลเดียวกันกับที่ท่าน ยืนกรานที่จะไปช่วยเขา.
Yet, ridiculous dreamers like you insist on a past filled with...แต่คนฟุ้งซ่านอย่างคุณก็ยัง
Why is it people who can't take advice always insist on giving it?นี่คุณคิดว่าฉันดื้อด้านไม่รับฟังงั้นเหรอ
Why must you insist on driving?ทำไมนายจะต้องยืนกรานที่จะขับรถไปด้วย?

-insist on- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action

-insist on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我を出す[がをだす, gawodasu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas
我を張る[がをはる, gawoharu] (exp,v5r) to insist on one's own ideas
我を立てる[がをたてる, gawotateru] (exp,v1) to insist on one's own ideas
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -insist on-
Back to top