ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inasmuch as-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inasmuch as, *inasmuch as*,

-inasmuch as- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, inasmuch as I like to collect strays.แบบว่า ถึงฉันจะชอบ เก็บหมาข้างถนนมาเลี้ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inasmuch as-
Back to top