ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-in relation to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น in relation to, *in relation to*,

-in relation to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน
I used the tire's 3-D profile to calculate the weight of these cars in relation to the depth of the tire impressions from the scene.ฉันใช้ข้อมูลแบบ 3 มิติของยางในการคำนวณน้ำหนักของรถ สัมพันธ์กับความลึกของยางที่ได้จากที่เกิดเหตุ
But we have no idea where we are in relation to earth.แต่ว่า เราไม่รู้วีธี หรือหนทาง ที่จะติดต่อโลก
We're on a ship, but we have no idea where we are in relation to Earth.พวกเราอยู่บนยาน แต่เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหน และจะติดต่อไปที่โลกยังไง
But we have no idea where we are in relation to earth.แต่พวกเราไม่รู้เลยว่า พวกเราอยู่ที่ไหน, ในความเกี่ยวพันกับโลก
We are on a ship, but we have no idea where we are in relation to Earth.พวกเราอยู่บนยาน แต่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ ห่างจากโลกขนาดไหน
We are on a ship, but we have no idea where we are in relation to Earth.พวกเราอยู่บนยาน แต่พวกเราไม่รู้ว่า พวกเราอยู่ห่างจากโลกขนาดไหน
We are on a ship, but we have no idea where we are in relation to Earth.พวกเราอยู่บนยาน, แต่พวกเราไม่รู้ว่า พวกเราอยู่ห่างจากโลกขนาดไหน
We are on a ship, but we have no idea where we are in relation to Earth.พวกเราอยู่บนยาน, แต่พวกเราไม่รู้เลยว่า พวกเราอยู่ที่ไหน \ เมื่อเทียบกับโลก
It's just that in relation to Walt, it's--มันแค่ไม่เข้ากับบุคลิกภาพวอลท์ มัน...
It could be in relation to an investigation that Hank was working, or it could be a message to the DEA in general.น่าจะเป็นญาติพี่น้อง การสอบสวนคดีที่แฮงค์ทำอยู่ หรืออาจจะเป็นการส่งข้อความ ถึงผู้บังคับบัญชาป.ป.ส
This seat is ideally located both in relation to the heat source in the winter and a cross breeze in the summer.ที่นั่งตรงนี้มีตำแหน่งเหมาะสม ทั้งในแง่เครื่องทำความร้อน ในฤดูหนาว และสายลมอ่อนๆในฤดูร้อน

-in relation to- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -in relation to-
Back to top