ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-in place of-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น in place of, *in place of*,

-in place of- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษาการแทน (v.) act in place of (someone else) See also: act for (someone else)
รักษาการแทน (v.) act in place of (someone else) See also: act for (someone else)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Consider though this substitute A bat in place of this old rat - Huh!ฉันว่าใช้ค้างคาวดีกว่านะ
The neighbors gave them to us, in place of congratulatory gifts.พวกชาวบ้านให้เรามา เป็นของขวัญแสดงความยินดีจ๊ะ
Let him go to Han Nation in place of Prince Ju-Mong.ให้องค์ชายยองโพไปฮั่นแทนองค์ชายจูมง
So for this round, I'd take part in place of Ji Hoo sunbae.สำหรับรอบนี้ ฉันจะขอลงแข่งแทนรุ่นพี่จีฮูเอง
I told you about my brother who took care of me in place of my father.พี่ชายที่แสนใจดีที่ผมรักมากกว่าผู้เป็นพ่อซะอีก
The person mistakenly kidnapped in place of Kikuchi-giin is Aizawa Yoshiyuki-san.ตนที่ถูกจับตัวไปผิดแทน สส.คิคุจิ ชื่อโยชิยูกิ ไอซาว่า
The person mistakenly kidnapped in place of Kikuchi-giin is Aizawa Yoshiyuki-san.คนที่ถูกลักพาตัวผิดไปแทนท่านสส.คิคูจิ คือคุณโยชิยูกิ ไอซาว่า
Tsukumo-chan wanted to go in place of Tsuda-san, then.ซึคุโมะจังคงต้องการปลอมตัวเป็นคุณสึดะแน่เลย
I never thought of using paint stir sticks in place of ribs.ผมไม่เคยคิด ใช้ด้ามแปรงทาสี มาแทนที่กระดูกซี่โครง
Rather than your worthless sympathy, would you take the beating in place of those servants?แทนที่จะมาแสดงความสงสารที่ไร้ค่า ท่านจะยอมถูกตีแทนทาสเหล่านี้หรือไม่?
And why is it that Lord Eddard is sending Lannister men in place of his own?แล้วทำไม ลอร์ด เอ็ดดาร์ดถึงส่งคนของแลนนิสเตอร์ มาแทนคนของตัวเอง ข้าสงสัยนัก
Let me teach you in place of herให้ข้าบอกมั้ยว่าต้องทำยังงัย

-in place of- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李代桃僵[lǐ dài táo jiāng, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ ㄊㄠˊ ㄐㄧㄤ, 李代桃僵] lit. the plum tree withers in place of the peach tree; to substitute one thing for another; to carry the can for sb
[shān, ㄕㄢ, 衫] garment; jacket with open slits in place of sleeves

-in place of- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P)
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence)
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence)
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten)
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks)
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character
卒業制作[そつぎょうせいさく, sotsugyouseisaku] (n) (See 卒制) art project which is done in place of a graduation thesis at a college of arts
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village
忌み言葉;忌言葉;忌み詞;忌詞[いみことば, imikotoba] (n) (1) taboo word; (2) euphemism (used in place of a taboo word)
成り代わる[なりかわる, narikawaru] (v5r) to do in place of or on behalf of (someone)
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)
飛騨の匠[ひだのたくみ, hidanotakumi] (n) historical system whereby the Hida region provided 10 carpenters per village the central government in place of taxes

-in place of- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนรักษาการ[n. exp.] (khon raksāk) EN: one acting temporarily in place of FR:
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
แทน[prep.] (thaēn) EN: in place of ; instead of FR: à la place de ; au lieu de ; en lieu et place de ; comme alternative à ; plutôt que

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -in place of-
Back to top