ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hook on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hook on, *hook on*,

-hook on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, wanna throw the hook on the same side.ตอนนี้อยากจะโยนเบ็ดอยู่ข้าง เดียว
I created the bass hook on that bloody intro.ผมเป็นคนแต่งเบสท่อนต้นเพลงนะ

-hook on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手鉤[てかぎ, tekagi] (n) short gaff; hand gaff; hook on a wooden handle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hook on-
Back to top