ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hold firm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold firm, *hold firm*,

-hold firm- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was offered clemency by the enemy, but I did not accept it, because I hold firm and you do not!ศัตรูเสนออภัยโทษให้ฉัน แต่ฉันไม่ยอมรับ เพระาฉันหนักแน่น แต่แกไม่ใช่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hold firm-
Back to top