ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hold down-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold down, *hold down*,

-hold down- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And your supporters, who are every man, woman and child in Savannah, are so demoralized that they can barely hold down their lunches.และผู้สนับสนุนคุณ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่... ...เสียหน้าจนแทบอาเจียน
Oh, couldn't even hold down a poetry job.- เบร็นด้า คุณทำอะไรลงไป
And my mother could never hold down a job.และแม่ของฉันก็หางานทำไม่ได้
I am trusting you to hold down the fort.แม่เชื่อใจว่าลูกจะจัดการในบ้านได้นะ
Masuka's lab work is more pressing. I need him to hold down the fort here.งานวิเคราะห์ของมาซูกะกดดันกว่า ผมอยากให้เขาคุมอยู่ที่นี่
Many people hold down several jobs.คนส่วนใหญ่ก็มีหลายงานทั้งนั้น
More times than I care to remember, I had to hold down one of my fellow soldiers while the medic took a saw to his arm or leg.ชะตาของเราลิขิตโดยผู้นำกองทัพ พระเจ้าไม่ได้ช่วยให้พวกเราหายป่วยหรือบาดเจ็บ วิธีที่ช่วยผู้บาดเจ็บสาหัสได้คือ
Hard for me to hold down a job, ma'am.มันเป็นเรื่องยากสำหรับฉัน ที่จะหางานทำค่ะ คุณนาย
Couldn't hold down a job, then he gets dumped by your mom.ไม่สามารถทำงานได้ จากนั้นก็ถูกแม่คุณทิ้ง
Could you hold down the fort for me? - Sure. No problem.แล้วเอาแก้วที่ขาดไปกลับมา คุณช่วยดูแลที่นี่ให้ผมหน่อยได้มั้ย
I mean,e could barely hold down water.ผมหมายความว่า เธอแทบจะก้มลงดื่มน้ำไม่ได้
I'll hold down the fort here.พ่อไปเหอะ เดี๋ยวผมดูแลทางนี้ให้เอง

-hold down- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
組み伏せる[くみふせる, kumifuseru] (v1,vt) to hold down

-hold down- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
ตรึงราคาข้าว[v. exp.] (treung rakh) EN: stabilize the price of rice ; hold down the price of rice FR: stabiliser le prix du riz

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hold down-
Back to top