ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hold aloof-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold aloof, *hold aloof*,

-hold aloof- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hold aloof-
Back to top