ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-high-risk-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น high-risk, *high-risk*,

-high-risk- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers

-high-risk- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[n. exp.] (kān longthu) EN: high-risk investment FR:
มีความเสี่ยงสูง[adj.] (mī khwām sī) EN: high-risk FR: à haut risque
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง[n. exp.] (prathēt thī) EN: high-risk country FR: pays à haut risque [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -high-risk-
Back to top