ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hide away-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hide away, *hide away*,

-hide away- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you did hide away what should always have been mine.And it hid what should have always belonged to me.
I try my best to hide away the tears.I try my best to hide away the tears.
I try my best to hide away the tears...I try my best to hide away the tears...
How dare you hit me and hide away in a place like this? Fine. I'll do whatever you want so come back to being an intern.ก็ได้ ฉันจะให้สิ่งที่เธอต้องการ ถ้าเธอคลานกลับไปเป็นครูฝึกสอน
♪ now I need a place to hide away#แต่หนนี้ฉันกลับต้องการหนีมันไป#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hide away-
Back to top