ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hem in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hem in, *hem in*,

-hem in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hem in-
Back to top