ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-heap on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heap on, *heap on*,

-heap on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're about to be in a big heap on that, sir.คุณกำลังจะอยู่ในกองใหญ่นั่น ครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -heap on-
Back to top