ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-have on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have on, *have on*,

-have on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Musketeer Juniper, a joy to have on any team, one of the original BEFs.หนึ่งใน บีอีเอฟ เดิม สิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆของฉัน
Now, leave the sword you have on your back and go!ทิ้งดาบเอาไว้ซะ แล้วไปให้พ้น!
We want to know what effect it will have on a human subject.เราต้องการรู้ว่า ถ้าเอามาใช้กับคน ผลจะเป็นยังไง
... theyregardthetimethey have on this planet as precious.... ทำไมพวกเขาคิดว่าเวลาที่เขามีอยู่ บนโลกใบนี้สำคัญมาก
But with the price they have on my head, I'd never make it through the gates.เเต่เพราะค่าหัวของข้า ข้าไม่มีทางผ่านประตูเข้าไปได้
So this Terminatrix, how many others does she have on her hit list? Twenty-two.แล้วเทอมิเนทริกซ์ มีรายชื่อทั้งหมดเท่าไหร่?
Do you know what colour underwear I have on today?คุณรู้มั้ยว่าผมสวมกางเกงในสีอะไร วันนี้น่ะ
...although I have on occasion... gotten myself busted.จนกระทั่งมีเหตุให้ ลืมตัวเอง
I don't know. What kind of dirt do you have on her?ก็ไม่รู้ คุณรู้เรื่องพี่คุณขนาดไหนล่ะ
Well, so far the only thing we have on arthur curry is that he saved lois from being permanently waterlogged.งั้นสิ่เดียวที่เรารู้เกี่ยวกะ Arthur Curry ก็คือเขาช่วยโลอิ้สจากการติดอยู่ใต้น้ำอย่างถาวร
I'm concerned about the effect this violence is gonna have on little Reggie.ฉันห่วงว่า ผลกระทบจากความรุนแรง จะมีผลต่อ เร้กกี้น้อย
You realise the impact this'll have on the mutant community?รู้ไหมว่าจะมีผลยังไงต่อประชากรมนุษย์กลายพันธ์

-have on- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, 背负 / 揹負] bear; carry on the back; have on one's shoulder

-have on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち合せる;持ち合わせる[もちあわせる, mochiawaseru] (v1,vt) to happen to have on hand or in stock

-have on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
สวมใส่[v. exp.] (suam sai) EN: wear ; be dressed in ; have on ; put on ; don ; sport FR: porter ; revêtir ; être vêtu de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -have on-
Back to top