ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hang off-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hang off, *hang off*,

-hang off- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think it's your turn to hang off the side of a building.ฉันคิดว่าถึงคราวที่นายจะลงไป ห้อยอยู่ข้างตึกบ้างแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hang off-
Back to top