ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hammer in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hammer in, *hammer in*,

-hammer in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hanging right up here on the wall just like his hammer in the garage.แขวนไว้บนกำแพง เหมือนกับค้อนในโรงรถ
Stood over him, hammer in the air.ยืนเหนือหัวเขา เหวี่ยงค้อนไปมาในอากาศ
That was off the hammer! The hammer in the bell. # Tough crowd. #โดนฆ้อนทุบไปเลย ฆ้อนในในกระดิ่งไง # Tough crowd.
You keep a hammer in your desk.คุณเก็บค้อน ในลิ้นชักด้วย
Okay, anyone who's wandered through a museum in Italy knows that a chisel and a hammer in the right hands can be a beautiful thing.พิพิธภัณฑ์ในอิตาลี ก็รู้กันดีว่าสิ่วและค้อน ถ้าอยู่กับคนถูกคน ก็สามารถสร้างสิ่งสวยงามได้
And I realized, well, I haven't marched in here and brought down the hammer in way too long.แล้วก็คิดได้ว่า อ่า ฉันยังไม่ได้บังคับอะไรพวกนายมั่งเลย ใจดีมากนานเกินไปแล้ว
But if you put the hammer in an elevator... - It would still go up.- แล้วถ้าวางค้อนไว้ในลิฟท์ล่ะ?
There was a hammer in her bag.เขาบอกว่าเธอร้องให้ช่วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hammer in-
Back to top