ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-haltingly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น haltingly, *haltingly*,

-haltingly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly

-haltingly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระท่อนกระแท่น[adj.] (krathǿnkrat) EN: fragmentary ; sketchy ; brokenly ; haltingly FR:
พูดตะกุกตะกัก[v. exp.] (phūt takukt) EN: bumble ; falter ; speak haltingly ; stutter ; stammer FR: balbutier ; baragouiner
ตะกุกตะกัก[adv.] (takuktakak) EN: jerkily ; haltingly FR:
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng =) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -haltingly-
Back to top