ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gum up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gum up, *gum up*,

-gum up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Won't it gum up your machine?มันจะไม่มีปัญหากับเครื่องคุณเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gum up-
Back to top