ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-greatest common divisor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น greatest common divisor, *greatest common divisor*,

-greatest common divisor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)[n.] (tūahānruamm) EN: greatest common divisor (GCD) ; highest common factor (HCF) FR: plus grand commun diviseur [m] ; PGCD [m] (abrév.)

-greatest common divisor- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -greatest common divisor-
Back to top