ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grab at-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grab at, *grab at*,

-grab at- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't grab at straws.อย่าเที่ยวคิดอะไรซี้ซั้วสิ
You grab at it like a gun and you confuse people. Goddamn it, I feel like a moron.แกทำให้คนสับสน ให้ตาย ฟ้าสั่งให้กูโง่

-grab at- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掴み掛かる[つかみかかる, tsukamikakaru] (v5r) to grab at

-grab at- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grab at-
Back to top